Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie informuje, iż w terminie od 1 do 15 września 2020 roku będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie występuje:

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
  • alkoholizm,
  • narkomania,
  • gdy rodzina jest niepełna.

W przypadku: słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W przypadku gdy uczeń jest pełnoletni do wniosku należy dołączyć upoważnienie wystawione przez pełnoletniego ucznia dla rodzica składającego wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski można:

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.