Stawki opłat za wodę i ścieki

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2021r., znak: BI.RZT.70.113.2021 została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeleniewo na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od 30 kwietnia 2021r. W nowej taryfie zostały wyodrębnione trzy grupy taryfowe dla zaopatrzenia w wodę i dwie grupy dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowa taryfa uwzględnia także stawkę opłaty abonamentowej, płatną za każdy miesiąc, niezależnie od ilości pobranej wody.

Uchwałą nr XXIV.140.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków została określona dopłata z budżetu Gminy Jeleniewo na okres do 31 grudnia 2021 r do 1 m3 odprowadzonych ścieków w wysokości 5,67 zł netto zarówno dla pierwszej jak i drugiej grupy odbiorców usług.

Obowiązujące stawki (pierwszy rok obowiązywania taryfy) zostały przedstawione w tabelach.

  • pdf Decyzja zatwierdzająca taryfęna terenie Gminy Jeleniewo.pdf - Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2021r., znak: BI.RZT.70.113.2021 zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeleniewo
  • pdf Uchwała w sprawie dopłat do ścieków.pdf - Uchwała nr XXIV.140.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków