• Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Jeleniewo

  Urząd Gminy Jeleniewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Jeleniewo oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo:

  http://www.jeleniewo.i-gmina.pl/    

  http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/

  Data publikacji strony internetowej BIP: 2003-07-09.

  Data ostatniej dużej aktualizacji: brak.

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Informacja o treściach niedostępnych:

  Multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy dla osób głuchych. Część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo.

  Wyłączenia:

  Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Waszkiewicz, adres poczty elektronicznej bip@jeleniewo.i-gmina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875683022. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Skargi i odwołania

  Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Jeleniewo

  Adres organu odwoławczego: ulica Słoneczna 3, 16-404Jeleniewo

  Adres e-mail organu odwoławczego: ug_jeleniewo@pro.onet.pl

  Telefon organu odwoławczego: 875683022

  Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo

  Dostępność architektoniczna

  Do budynku prowadzi jedno  wejście od ulicy Słonecznej. Wejście do budynku znajduje się obok parkingu, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz schody. Sekretariat w Urzędzie Gminy Jeleniewo znajduje się na I piętrze. W budynku nie ma windy. W ciągach komunikacyjnych nie ma progów uniemożliwiających przemieszczanie się osobom na wózkach. Dla potrzeb osób na wózkach dostosowany jest hol parteru. Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek, którego należy użyć, by wezwać pracownika urzędu, który udzieli pomocy osobie niepełnosprawnej. Do osób mających problem z poruszaniem się, a potrzebującym załatwić sprawy w referatach znajdujących się na piętrze budynku, pracownicy referatów schodzą do klientów i korzystają z holu parteru. W budynku urzędu nie ma toalety dostosowanej  do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest jedna toaleta ogólnodostępna na parterze oraz jedna na I piętrze. Na parkingu nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku urzędu nie ma informacji głosowych. W budynku urzędu  brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku urzędu  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Udogodnienia – strona internetowa

  1. Na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB;
  2. Strona posiada wersję o dużym kontraście;
  3. Na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki zgodnie z wymaganiami WCAG na poziomi AAA;


  Inne informacje i oświadczenia

  Urząd Gminy Jeleniewo dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

  Urząd Gminy Jeleniewo nie posiada aplikacji mobilnych.

  Rozwiń artykuł Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Jeleniewo
 • Koordynator do spraw dostępności oraz zespół roboczy w Urzędzie Gminy Jeleniewo:

  1) Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności – Joanna Borowska;

  2) Członek Zespołu – Agnieszka Iwanowska, przedstawiciel GOPS;

  3) Członek Zespołu – Krystian Aneszko, przedstawiciel ZGKiM;

  4) Członek Zespołu – Maria Waszkiewicz, przedstawiciel UG;

  5) Członek Zespołu - Krzysztof Błuś.


  Kontakt do koordynatora:

  Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo

  Tel.: +48 87 563 85 57
  e-mail: nieruchomosci@jeleniewo.i-gmina.pl

   

  Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:

  1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Jeleniewo;

  2) przygotowanie  i  koordynacja  wdrożenia  planu  działania  na  rzecz  poprawy  zapewniania dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami  przez  Gminę Jeleniewo,  zgodnie  z  wymaganiami określonymi  w  art.  6  ustawy z  dnia  19.07.2019r.  o  zapewnieniu  dostępności  osobom  ze szczególnymi potrzebami;

  3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę Jeleniewo w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

  4) przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

  Rozwiń artykuł

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Jeleniewo

dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się udostępnia się usługę pozwalającą na komunikowanie się, w szczególności poprzez:

1) korzystanie z poczty elektronicznej - adres: ug_jeleniewo@pro.onet.pl

2) przesyłanie faksów na numer – 875638563.

Wójt Gminy Jeleniewo realizując art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się może zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN w formie pisemnej:

1) pocztą elektroniczną - adres: ug_jeleniewo@pro.onet.pl,

2) faksem na numer – 875638563,

3) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Jeleniewo (pok. nr 4).

Do pobrania:

- Zgłoszenie Wójtowi Gminy Jeleniewo chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

- Rejestr tłumaczy PJM, SJM, SKOGN

Plany działania

Raport o stanie zapewnienia dostępności