HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2021 ROK I STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2022 R.

Informacja dotycząca dzikich wysypisk na terenie Gminy Jeleniewo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2021 ROK I STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2021 R.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

INFORMACJA

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH tzw. PSZOK

mieści się w Jeleniewie (plac po byłej oczyszczalni)

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony jest przez firmę MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

Godziny otwarcia PSZOK:

  1. poniedziałek - od 8.00 do 10.00
  2. piątek - od 15.00 do 17.00

W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały  nr XXI.126.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.