INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo w 2020 r.

Gmina Jeleniewo z siedzibą w 16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 w 2020 roku zrealizowała projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0531/19 pod nazwą „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo” na mocy umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0531/19-00 z dnia 05 marca 2020 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem projektu było zwiększenie ilości energii pochodzącej z OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla 3 obiektów użyteczności publicznej, tj. budynku Urzędu Gminy Jeleniewo, budynku stacji uzdatniania wody w Jeleniewie i budynku stacji uzdatniania wody w Gulbieniszkach.  

Opis inwestycji poniżej:

  1.  Stacja Wodociągów w Jeleniewie– Stacja Uzdatniania Wody (użytkownik Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie), ul. Sportowa, 16-404 Jeleniewo. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,9 kWp. Część instalacji znajduje się na budynku stacji uzdatniania wody, a część na terenie stacji w gruncie – teren ogrodzony. Instalacja składa się z modułów fotowoltaicznych w ilości 108 sztuk o mocy nominalnej modułu 370 Wp, Moduły fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej, zestaw inwerterów, nadziemna i podziemna infrastruktura elektryczna, instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych, urządzenia systemu monitorowania pracy instalacji.
  1. Stacja Uzdatniania Wody Gulbieniszki – SUW (użytkownik Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie), Gulbieniszki, 16-404 Jeleniewo. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,9 kWp.  Instalacja znajduje się na terenie stacji w gruncie – teren ogrodzony. Instalacja składa się z modułów fotowoltaicznych w ilości 108 sztuk o mocy nominalnej modułu 370 Wp, Moduły fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej, zestaw inwerterów, nadziemna i podziemna infrastruktura elektryczna, instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych, urządzenia systemu monitorowania pracy instalacji.
  1. Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,36 kWp.  Instalacja znajduje się na dachu budynku gospodarczego zlokalizowanego przy budynku Urzędu Gminy Jeleniewo. Instalacja składa się z modułów fotowoltaicznych w ilości 28 sztuk o mocy nominalnej modułu 370 Wp, Moduły fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej, zestaw inwerterów, nadziemna i podziemna infrastruktura elektryczna, instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych, urządzenia systemu monitorowania pracy instalacji.

Realizacja projektu umożliwi:

- Pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, które związane są z wytwarzaniem energii elektrycznej z „tradycyjnych źródeł”;

- Zmniejszenie kosztów rachunków za energię elektryczną;

- Rozproszenie produkcji energii;

- Zwiększenie ilości wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych.

Inwestycja ma przyczynić się do osiągnięcia następujących wskaźników:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3 szt.

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,09 MWe

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 66,72 tony równoważnika CO2

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 82,16 MWhe/rok.

 

Łączny koszt inwestycji wynosi: 455 417,77 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemnaście złoty 77/100)

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 85% kosztów kwalifikowanych projektu.