Informacja o funkcjonowaniu Urzędu

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Jeleniewo informuje, że punkt kasowy w Urzędzie jest nieczynny. Wpłat należy dokonywać w oddziale Banku Spółdzielczego przy ul. Słonecznej 1 w Jeleniewie lub elektronicznie.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUWAŁKACH:
DLA OSÓB WPŁACAJĄCYCH OPŁATY I PODATKI LOKALNE: 74 9359 0002 0000 1111 2000 0102

DLA OSÓB WPŁACAJĄCYCH OPŁATY SKARBOWE: 04 9359 0002 0000 1111 2011 0002

 

KOMUNIKAT URZĘDU GMINY JELENIEWO

Urząd Gminy Jeleniewo  infomuje o możliwości załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z innych środków komunikacji takich jak: telefon, email.

Kontakt do Urzędu:

Adres: Urząd Gminy Jeleniewo 16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3

za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej: ug_jeleniewo@pro.onet.pl,platformy ePUAP

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo

Gmina Jeleniewo z mocy prawa stanowi wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców gminy wraz z terytorium obejmującym 33 jednostki pomocnicze gminy.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).

Od dnia 1 stycznia 1999 roku, czyli od dnia wejścia w życie reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa, Gmina Jeleniewo, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego należy do powiatu suwalskiego w województwie podlaskim.

Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie gminy i ustalanie jej granic oraz nadanie gminie statusu miasta oraz ustalanie i zmiana nazwy gminy a także siedziby jej władz następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, o sprawach tych rozstrzyga gmina.  Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Katalog zadań własnych określa ustawa o samorządzie gminnym.

 

Zasada pomocniczości (subsydiarności) zawarta w wiążącej Polskę Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego akcentuje szczebel najbliższy obywatelowi – gminę.

Konstytucja RP przyjmuje zasadę domniemania kompetencji na rzecz samorządu terytorialnego, a w ramach samorządu terytorialnego zasadę domniemania kompetencji na rzecz gminy.

Gmina jako osoba prawna działa poprzez swoje organy, którymi są : Rada Gminy jako organ stanowiący oraz Wójt jako organ wykonawczy. Działalność gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Urząd Gminy Jeleniewo 16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
Tel. 87 568 30 22, fax. 87 5173934
www.jeleniewo.i-gmina.pl
e-mail  ug_jeleniewo@pro.onet.pl
godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - nr: 74 9359 0002 0000 1111 2000 0102
Izba Pamięci Jaćwieskiej
Izba Pamięci Jaćwieskiej

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY JELENIEWO

Inspektor Ochrony Danych

Urzędu Gminy Jeleniewo

Iwona Malczyk

e-mail: malczyk@togatus.pl

 

Inwestycja przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego