W gminie Jeleniewo działają cztery jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych:


Ochotnicza Straż Pożarna Jeleniewo decyzją Nr 40/23/KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, z dnia 4 kwietnia 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, w związku, z czym zwiększył się zakres zadań, o zadania dotyczące ratownictwa technicznego, chemiczno- ekologicznego, drogowego, medycznego i powodziowego.

Częste wyjazdy do działań ratowniczo gaśniczych, udział w ćwiczeniach oraz zaangażowanie w działania na rzecz społeczeństwa wystawiają jednostkom wysoką ocenę. Dzięki ambitnym i systematycznie szkolącym się strażakom jednostki są wiodące w gminie Jeleniewo. Od samego początku ich istnienia członkowie chętnie brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Celami funkcjonowania OSP z terenu gminy Jeleniewo są: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobów ochrony przed nimi, rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutów OSP.

Przedmiotem działalności jednostek jest zapobieganie i ograniczanie zagrożeń naturalnych oraz zagrożeń spowodowanych działaniami człowieka, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapobieganie zagrożeniom nadzwyczajnym oraz podejmowanie innych działań na rzecz ochrony środowiska i zapobieganie ryzyku, ponieważ ponad 80% obszaru gminy Jeleniewo objęte jest wieloma formami ochrony, charakteryzującymi się wielorakimi osobliwościami turystycznymi, bogactwem niespotykanej fauny i flory, które obejmują swoim zasięgiem - większość terenów leśnych, łąkowych i polnych położonych na terenie gminy Jeleniewo.

Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Strażakom z terenu gminy Jeleniewo pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.
Składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie.
Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!
Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.
Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam zawsze!

 Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo                              Wójt Gminy Jeleniewo

                  Jan Bielecki                                                     Kazimierz Urynowicz