Przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji

1. Składamy wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia budynku do sieci (wzór wniosku dostępny poniżej).

2. Zlecamy projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego zgodnie z uzyskanymi warunkami.

3. Uzgadniamy trasę przyłącza z właścicielami gruntów, przez które przebiegać będzie projektowane przyłącze.

4. Jeżeli w obrębie planowanych robót znajdują się inne sieci uzbrojenia terenu (np. przewody energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe), uzgadniamy projekt przyłącza z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.

5. Jeżeli przyłącze znajdować się będzie w pasie drogowym, należy uzgodnić przebieg trasy projektowanego przyłącza z zarządcą drogi.

6. Dokumentację techniczną przyłącza przedkładamy do uzgodnienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.

Wykonanie przyłącza

7. Informujemy ZGKiM w Jeleniewie o terminie rozpoczęcia robót (7 dni przed datą rozpoczęcia robót).

8. Wykonujemy przyłącze.

9. Zgłaszamy w ZGKiM w Jeleniewie odbiór przyłącza w stanie odkrytym.

10. Wykonujemy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza.

11. Podpisujemy umowę na dostawę wody/odprowadzenie ścieków.


Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej