Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł

  • pdf Artykuł promocyjny.pdf - Gmina Jeleniewo w dniu 14 kwietnia 2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr 00044-6523.2-SW1010025/19/20 z Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego n realizację operacji pt. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł” Dofinansowanie wynikające z umowy jest w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł

Gmina Jeleniewo w dniu 14 kwietnia 2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr 00044-6523.2-SW1010025/19/20 z Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego n realizację operacji pt. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł”

Dofinansowanie wynikające z umowy jest w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Operacja ma być realizowana w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej: tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Celem operacji jest: Stworzenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Łopuchowo nad jeziorem Kamenduł.

Wynikiem operacji będą mierzone wskaźnikami następujące efekty:

- Liczba inwestycji zrealizowanych na bazie dziedzictwa obszaru LSR – 1 szt

- Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury publicznej, służącej mieszkańcom obszaru LSR – 1 szt.

Szczegółowy zakres operacji dotyczy budowy:

1) Utwardzenie powierzchni gruntu.

2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

3) Boisko do piłki siatkowej.

4) Utwardzenie paleniska na ognisko.

5) Pomost pływający – w kształcie litery L o łącznej długości 32,4 m i szerokości 2,4 m.

6) Wiata wypoczynkowa z grillem.

7) Altana ze stołem i ławami – 2 szt.

8) Wiata śmietnikowa.

9) Wiata na toaletę.

10) Tablica informacyjna.

11) Urządzenie fotowoltaiczne – lampa solarna – fotowoltaiczna lampa LED.

12) Parawan przebieralni.

13) Mała architektura – ławki i stojaki na rowery – 6 sztuk ławek parkowych oraz 3 stojaki na rowery.

Operacja zostanie zrealizowana na działkach nr geod. 94 i 95 w miejscowości Łopuchowo, gmina Jeleniewo, natomiast pomost pływający będzie budowany na jeziorze Kamenduł – obręb Dzierwany, gmina Wiżajny.

Dofinansowanie wynosi 74 % kosztów kwalifikowanych projektu.