•  

  Gmina Jeleniewo w dniu 4 listopada 2021 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr 00062-6523.2-SW1010018/21 z Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego na realizację operacji pt. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie”

  Realizacja powyższej operacji jest możliwa dzięki pozyskaniu środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

   

  Dofinansowanie do 48 % kosztów kwalifikowanych operacji.

   

  Operacja zostanie realizowana w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym,  z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej: tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

   

  W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Stworzenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie”.

   

  Wskaźnikami realizacji celu operacji jest:

  • Liczba inwestycji zrealizowanych na bazie dziedzictwa obszaru LSR – 1 szt;
  • Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury publicznej, służącej mieszkańcom obszaru LSR – 1 szt.

   

  W ramach realizacji operacji planowane jest następujący zakres rzeczowy:

  1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe
  2. Utwardzenie parkingu dla samochodów osobowych
  3. Zatoka postojowa – utwardzenie nawierzchni
  4. Dojazd do wodowania łódek – utwardzenie nawierzchni
  5. Utworzenie placu zabaw dla dzieci
  6. Oświetlenie.

   

  Operacja zostanie zrealizowana na działkach nr geod. 10, 12, 13/3, 13/4, 13/5, 298/2 – obręb ewid. 0002-Błaskowizna, gmina Jeleniewo, powiat suwalski, woj. podlaskie.

                                                                              Opracowanie:

                                                                           Marek Waszkiewicz

  Rozwiń artykuł Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie
 • Tablica informacyjno-promocyjna o dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

  Gmina Jeleniewo w okresie od maja 2020 r. do końca listopada 2020 r. zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł”

  Realizacja powyższego przedsięwzięcia była możliwa dzięki pozyskaniu środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

  Umowa o dofinansowanie nr 00044-6523.2-SW1010025/19/20 z Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego była podpisana dnia 14 kwietnia 2020 r. Dofinansowanie wyniosło 74 % kwoty kosztów kwalifikowanych projektu. Wkład własny Gminy Jeleniewo wniesiono ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  Operacja została realizowana w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej: tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

  Celem operacji było Stworzenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Łopuchowo nad jeziorem Kamenduł. Cel został osiągnięty.

  Wynikiem operacji były mierzone wskaźnikami następujące efekty:

  - Liczba inwestycji zrealizowanych na bazie dziedzictwa obszaru LSR – 1 szt

  - Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury publicznej, służącej mieszkańcom obszaru LSR – 1 szt.

  Wskaźniki zostały osiągnięte.

  W ramach realizacji projektu zrealizowano cały zakres rzeczowy operacji polegający na:

  1) Utwardzeniu powierzchni gruntu, w tym wykonaniu do 10 miejsc parkingowych o nawierzchni żwirowej, w tym jednego miejsca dla niepełnosprawnych, oraz komunikacji wewnętrznej i dojścia do jeziora utwardzonego kostką ażurową;

  2) Zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego, w tym umocnienia skarpy nad wodą i wysypania piaskiem;

  3) Wykonaniu boiska do piłki siatkowej – 1 kpl;

  4) Utwardzeniu z bruku kamiennego paleniska na ognisko – 1 kpl;

  5) Dostawie i montażu pomostu pływającego w kształcie litery L o łącznej długości 32,4 m i szerokości 2,4 m na jeziorze Kamenduł – 1 kpl;

  6) Wykonaniu wiaty wypoczynkowej z grillem o konstrukcji drewnianej z jedną ścianą murowaną z cegły wraz ze stołem i ławami – 1 kpl;

  7) Wykonaniu dwóch sztuk altan ze stołem i ławami o konstrukcji drewnianej – 2 kpl;

  8) Wykonaniu wiaty śmietnikowej o konstrukcji drewnianej – 1 kpl;

  9) Wykonaniu wiaty na toaletę o konstrukcji drewnianej – 1 kpl;

  10) Wykonaniu tablicy informacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z wydrukiem o treści opisującej walory przyrodnicze i kulturowe miejscowości Łopuchowo położonej na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego – 1 kpl.

  11) Montażu urządzenia fotowoltaicznego – lampy solarnej – fotowoltaiczna lampa LED 20W z akumulatorem – 1 kpl;

  12) Wykonaniu parawanu przebieralni o konstrukcji drewnianej – 1 kpl;

  13) Dostawie i montażu małej architektury – ławki i stojaki na rowery – 6 sztuk ławek parkowych oraz 3 stojaki na rowery – 1 kpl.

  Operacja zostanie zrealizowana na działkach nr geod. 94 i 95 w miejscowości Łopuchowo, gmina Jeleniewo, natomiast pomost pływający znajduje się na jeziorze Kamenduł – obręb Dzierwany, gmina Wiżajny.

  Rozwiń artykuł Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł

Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł

 • pdf Artykuł promocyjny.pdf - Gmina Jeleniewo w dniu 14 kwietnia 2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr 00044-6523.2-SW1010025/19/20 z Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego n realizację operacji pt. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł” Dofinansowanie wynikające z umowy jest w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.