• Gmina Jeleniewo z siedzibą w 16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 w 2021 r. zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 101796B, droga Jeleniewo-Kazimierówka, gmina Jeleniewo”.

  Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór na 2021 r). Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 94G/RFRD/2021 z dnia 16 lipca 2021 r.

  Łączna wartość zadania: 218 520,48 zł, wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór na 2021 r.) wyniosła: 125 724,88 zł.

  W ramach inwestycji wykonano przebudowę i rozbudowę drogi z nawierzchni żwirowej na bitumiczną o długości 255,40 m. Początek trasy km 0+000 od drogi powiatowej nr 1133B Kruszki - Szurpiły-Jeleniewo, koniec trasy w km 0+255,40 na krawędzi drogi gminnej nr 101785B ul. Słoneczna w Jeleniewie w zakresie i parametrach technicznych:

  - klasa drogi "D" - dojazdowa;          

  - przekrój drogowy jednojezdniowy 1/2;  

  - kategoria ruchu KR1-2;

  - prędkość projektowa - Vp = 30 km/h

  - obciążenie 100 kN/oś;     

  - szerokość jezdni podstawowa 4,50 m, szerokość pasa ruchu podstawowa 2,25 m. 

  Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 (beton asfaltowy o łącznej grubości 10 cm, w tym: warstwa wiążąca 6 cm i warstwa ścieralna 4 cm).

  - obustronne pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym 50 %;  

  - spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny;

  - spadek podłużny zjazdów max. 5 %;          

  - budowa chodnika przy skrzyżowaniu z drogą powiatową i drogą gminną o szer. 2,0 m z płytki betonowej ograniczonego obrzeżem betonowym (przy przejściu płytki z wypustkami)

  - budowa miejsc dostępu (zjazdy) o nawierzchni bitumicznej na szer. pobocza drogi i z   kruszywa C50/30 do granicy pasa drogowego;                

  - zabezpieczenie rurami osłonowymi kolidującej sieci telefonicznej   

  - przebudowa przepustów pod zjazdami;          

  - odwodnienie drogi - rowy drogowe otwarte;

  - oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu.

   

  W ramach inwestycji wykonano:

  a) roboty przygotowawcze;

  b) elementy odwodnienia, przebudowa przepustów pod zjazdami;

  c) roboty ziemne;

  d) podbudowy;

  e) nawierzchnie (nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca grub. 6 cm i warstwa ścieralna grub. 4 cm);

  f) elementy ulic (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe);

  g) roboty wykończeniowe (humusowanie skarp, pobocza z kruszywa);

  h) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe).

   

  Rozwiń artykuł Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 101796B, droga Jeleniewo-Kazimierówka, gmina Jeleniewo”.