HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2020 ROK I STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 R.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

  1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w miejscowości Jeleniewo (plac po byłej oczyszczalni ścieków).
  2. Godziny otwarcia PSZOK-u:

poniedziałek - od 8.00 do 10.00

piątek - od 15.00 do 17.00

  1. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały  nr XXI.126.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

    

 

DBAJMY O CZYSTE POWIETRZE

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE JELENIEWO