Koordynator do spraw dostępności oraz zespół roboczy w Urzędzie Gminy Jeleniewo:

1) Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności – Joanna Borowska;

2) Członek Zespołu – Agnieszka Iwanowska, przedstawiciel GOPS;

3) Członek Zespołu – Krystian Aneszko, przedstawiciel ZGKiM;

4) Członek Zespołu – Maria Waszkiewicz, przedstawiciel UG;

5)Członek Zespołu - Krzysztof Błuś.


Kontakt do koordynatora:

Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo

Tel.: +48 87 563 85 57
e-mail: nieruchomosci@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Jeleniewo;

2) przygotowanie  i  koordynacja  wdrożenia  planu  działania  na  rzecz  poprawy  zapewniania dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami  przez  Gminę Jeleniewo,  zgodnie  z  wymaganiami określonymi  w  art.  6  ustawy z  dnia  19.07.2019r.  o  zapewnieniu  dostępności  osobom  ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę Jeleniewo w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.


I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Jeleniewo

dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się udostępnia się usługę pozwalającą na komunikowanie się, w szczególności poprzez:

1) korzystanie z poczty elektronicznej - adres: ug_jeleniewo@pro.onet.pl

2) przesyłanie faksów na numer – 875638563.

Wójt Gminy Jeleniewo realizując art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się może zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN w formie pisemnej:

1) pocztą elektroniczną - adres: ug_jeleniewo@pro.onet.pl,

2) faksem na numer – 875638563,

3) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Jeleniewo (pok. nr 4).

Do pobrania:

- Zgłoszenie Wójtowi Gminy Jeleniewo chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

- Rejestr tłumaczy PJM, SJM, SKOGN

Plany działania

Raport o stanie zapewnienia dostępności