Transmisja z obrad Rady Gminy Jeleniewo na żywo w dniu 29 września 2020 r. godz. 16.00

https://www.youtube.com/channel/UC_OjgLJsw_niOZRzLlUCW3g/live

 

KOMUNIKAT URZĘDU GMINY JELENIEWO

Urząd Gminy Jeleniewo  informuje, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Urząd pracuje w trybie wewnętrznym wyłączającym bezpośrednią obsługę interesantów.

Wszelkie sprawy będą załatwiane telefonicznie bądź drogą pocztową.

Kontakt do Urzędu:

Adres: Urząd Gminy Jeleniewo 16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3

za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej: ug_jeleniewo@pro.onet.pl,platformy ePUAP

Numery telefonów:

Lp

Komórka organizacyjna

Nr pokoju

Nr wew.

Nr bezpośredni

1

Wójt Gminy Jeleniewo

Zastępca Wójta Gminy Jeleniewo

Sekretariat Urzędu Gminy

4

 

11

 

87 568 30 22

87 568 30 14

87 568 30 84

87 563 85 51

2

Sekretarz Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo

Rada Gminy Jeleniewo

Oświata

2

13

87 563 85 53

3

Skarbnik Gminy

Księgowość

7, 8

15

87 563 85 55

4

Podatki, obsługa kasowa

9

22

87 563 85 62

5

Urząd Stanu Cywilnego

13

18

87 563 85 58

6

Promocja, fundusze europejskie

15

17

87 563 85 57

7

Rolnictwo, gospodarka ziemią

15

17

87 563 85 57

8

Inwestycje, zagospodarowanie przestrzenne

16

21

87 563 85 61

9

Ochrona środowiska, działalność gospodarcza, gospodarka komunalna

16

21

87 563 85 61

10

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej Jeleniewie

17

14, 16

87 563 85 54

87 563 85 56

11

Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Jeleniewie 

6

 

87 568 30 90

 

 

Oddaj głos poparcia na Gminę Jeleniewo!

Kliknij w zdjęcie i oddaj głos poparcia na maszt z flagą dla Jeleniewa!

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo

Gmina Jeleniewo z mocy prawa stanowi wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców gminy wraz z terytorium obejmującym 33 jednostki pomocnicze gminy.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).

Od dnia 1 stycznia 1999 roku, czyli od dnia wejścia w życie reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa, Gmina Jeleniewo, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego należy do powiatu suwalskiego w województwie podlaskim.

Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie gminy i ustalanie jej granic oraz nadanie gminie statusu miasta oraz ustalanie i zmiana nazwy gminy a także siedziby jej władz następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, o sprawach tych rozstrzyga gmina.  Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Katalog zadań własnych określa ustawa o samorządzie gminnym.

 

Zasada pomocniczości (subsydiarności) zawarta w wiążącej Polskę Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego akcentuje szczebel najbliższy obywatelowi – gminę.

Konstytucja RP przyjmuje zasadę domniemania kompetencji na rzecz samorządu terytorialnego, a w ramach samorządu terytorialnego zasadę domniemania kompetencji na rzecz gminy.

Gmina jako osoba prawna działa poprzez swoje organy, którymi są : Rada Gminy jako organ stanowiący oraz Wójt jako organ wykonawczy. Działalność gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Informacja o funkcjonowaniu Urzędu

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że punkt kasowy w Urzędzie Gminy Jeleniewo jest nieczynny do odwołania. Wpłat należy dokonywać w oddziale Banku Spółdzielczego przy ul. Słonecznej 1 w Jeleniewie.

Od 4 maja 2020 r. do Urzędu Gminy Jeleniewo klienci powinni wchodzić pojedynczo, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (obowiązkowo maseczka zakrywająca twarz, opcjonalnie rękawiczki).

Urząd Gminy Jeleniewo 16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
Tel. 87 568 30 22, fax. 87 5173934
www.jeleniewo.i-gmina.pl
e-mail  ug_jeleniewo@pro.onet.pl
godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - nr: 74 9359 0002 0000 1111 2000 0102

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY JELENIEWO

Inspektor Ochrony Danych

Urzędu Gminy Jeleniewo

Iwona Malczyk

e-mail: malczyk@togatus.pl