• pdf Ostrzeżenie KRUS.pdf - przed próbą wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • pdf OGŁOSZENIE 11.07.2017.pdf - o wyłonieniu wykonawcy Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Jeleniewo
 • pdf INFORMACJA 29.06.2017 r..pdf - o warunkach usuwania drzew i krzewów, w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
 • pdf List Prezesa KRUS .pdf - kierowany do rolników i ich rodzin o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym
 • pdf OGŁOSZENIE 28.06.2017.pdf - Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Jeleniewo o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego gruntów Skarbu Państwa
 • pdf Zaproszenie na spotkanie.pdf - Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne dotyczące konkursów w ramach działań 8.6 oraz 9.1 RPO WP 2014-2020

Konkurs na najładniejszą posesję w Gminie Jeleniewo

 • pdf ZARZĄDZENIE NR 196.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Jeleniewo
 • pdf DEKLARACJA.pdf - przystąpienia do konkursu „Najładniejsza posesja Gminy Jeleniewo”
 • pdf INFORMACJA ARiMR.pdf - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suwałkach o terminie składania wniosków obszarowych na 2017 rok do dnia 15 maja br.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • pdf OGŁOSZENIE LGR.pdf - Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" o naborze wniosków w ramach Priorytetu 4 zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze na lata 2014-2020
 • pdf ZAPROSZENIE 17.05.2017.pdf - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zaprasza potencjalnych Wnioskodawców i Beneficjentów do udziału w szkoleniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie dnia 17 maja 2017 r.
 • pdf INFORMACJA 11.04.2017 R..pdf - WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU
 • pdf INFORMACJA 22-25.04.2017 R..pdf - DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH w akcji wiosennej 2017 roku od 22 kwietnia 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

ŻYCZENIA WSZYSTKIM SOŁTYSOM I RADOM SOŁECKIM

 • pdf OBWIESZCZENIE 28.02.2017 R..pdf - Starosty Suwalskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101778B Sidorówka - Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki

NABÓR DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

 • pdf INFORMACJA 08.02.2017.pdf - o zamiarze ubiegania się o dofinansowanie projektu z zakresu odnawialnych żródeł energii-instalacje kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf REGULAMIN OZE.pdf - DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO
 • msword DEKLARACJA.doc - przystąpienia do inwestycji polegających na budowie instalacji OZE w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
 • msword ZAŁĄCZNIK NR 1.doc - do deklaracji
 • pdf KOMUNIKAT 11.01.2017.pdf - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach w sprawie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Czad i ogień.docx - 17 stycznia 2017 r. odbędzie się spotkanie dla mieszkańców gminy Jeleniewo nt.„Czad i ogień. Obudź czujność”

Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego wyznaczone na dzień 15 stycznia 2017 r.

 • pdf OBWIESZCZENIE 09.12.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.
 • pdf INFORMACJA O SKŁADZIE.pdf - OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM
 • pdf INFORMACJA.pdf - O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

RODZINNY KONKURS KOLĘD

 • pdf RODZINNY KONKURS KOLĘD.pdf - Wójt Gminy Jeleniewo, Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo, Ksiądz Proboszcz i Gminnna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zapraszają do wzięcia udziału w Rodzinnym Konkursie Kolęd
 • pdf SPIS ZWIERZĄT.pdf - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach przypomina rolnikom o dokonaniu spisu zwierząt

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych - zgłoszenie wniosków do LGR "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"

INFORMACJA O WYSTĘPOWANIU INWAZYJNYCH GATUNKÓW BARSZCZY

INFORMACJE POWIATOWEGO INSPEKTORA WETERYNARII W SUWAŁKACH

 • pdf List Prezesa KRUS 28.10.2016.pdf - w sprawie zapewnienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków każdego dziecka poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JELENIEWO

 • pdf PROFIL ZAUFANY.pdf - Urząd Gminy Jeleniewo zaprasza mieszkańców do potwierdzenia profilu zaufanego
 • pdf BROSZURA.pdf - dotycząca funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 • pdf KONSULTACJE 12.09.2016.pdf - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
 • pdf OBWIESZCZENIE 26.08.2016.pdf - Marszałka Województwa Podlaskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie dla zadania pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - Gazociąg Rembelszczyzna-Granica RP" na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego
 • pdf OGŁOSZENIE 31.08.2016 r..pdf - o obowiązku rejestracji wszystkich zwierząt w związku pilną potrzebą określenia w gospodarstwach faktycznych stanów świń
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document APEL.docx - Głównego Lekarza Weterynarii
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Apel 31.08.2016.docx - Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do rolników i hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego
 • pdf Informacja dot. ASF.pdf

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ GMINY JELENIEWO

 • pdf REGULAMIN.pdf - KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ GMINY JELENIEWO
 • pdf DEKLARACJA.pdf - przystąpienia do konkursu „Najładniejsza posesja Gminy Jeleniewo”
 • pdf KONSULTACJE.pdf - Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest określenie obszarów, na których nie istnieje infrastruktura sieci NGA, dzięki której możliwe jest korzystanie z dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s

ZAPRASZAMY na „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” w dniach 12-15 maja 2016 r. do IZBY PAMIĘCI JAĆWIESKIEJ W SZURPIŁACH

Ogłoszenie o zamiarze lokalizacji kanałów technologicznych

 
Uwagi do tych dokumentów można składać w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 28 grudnia 2015r. do godz. 10:00 na udostępnionym poniżej formularzu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres s-s.lgd@o2.pl  lub osobiście w poniedziałki i wtorki (w godzinach 9:00 -14:00) w Biurze LGD (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki).

Załączniki:

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE-PZC.docx - Wójta Gminy Jeleniewo o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem „Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PZC Jeleniewo.docx - Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document prognoza PZC.docx - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • pdf OBWIESZCZENIE-PZC.pdf
 • pdf PZC Jeleniewo.pdf
 • pdf prognoza PZC.pdf
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE-POŚ.docx - Wójta Gminy Jeleniewo o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document POŚ Jeleniewo.docx - projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document prognoza POŚ.docx - prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE-POŚ.pdf
 • pdf POŚ Jeleniewo.pdf
 • pdf prognoza POŚ.pdf
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE-PGN.docx - Wójta Gminy Jeleniewoo podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PGN Jeleniewo.docx - projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document prognoza PGN.docx - prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020
 • pdf OBWIESZCZENIE-PGN.pdf
 • pdf PGN Jeleniewo.pdf
 • pdf prognoza PGN.pdf

Nadanie Izbie Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach imienia prof. Łucji i prof. Jerzego Okulicz-Kozarynów oraz otwarcie wystawy Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej dla gospodarstw domowych (osób fizycznych) dofinansowane poprzez WFOŚiGW w Białymstoku

Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla gospodarstw domowych (osób fizycznych) dofinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku

 • pdf BARSZCZ SOSNOWSKIEGO.pdf - iNFORMACJA PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU NT. NIEBEZPIECZEŃSTWA ROŚLINY BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Polecane strony

GMINA JELENIEWO - PROMOCJA GMINY

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo
Jez.Szelment Wielki - widok od wsi Wołownia

Gmina Jeleniewo z mocy prawa stanowi wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców gminy wraz z terytorium obejmującym 33 jednostki pomocnicze gminy.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).

Od dnia 1 stycznia 1999 roku, czyli od dnia wejścia w życie reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa, Gmina Jeleniewo, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego należy do powiatu suwalskiego w województwie podlaskim.

Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie gminy i ustalanie jej granic oraz nadanie gminie statusu miasta oraz ustalanie i zmiana nazwy gminy a także siedziby jej władz następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, o sprawach tych rozstrzyga gmina.  Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Katalog zadań własnych określa ustawa o samorządzie gminnym.

 

Zasada pomocniczości (subsydiarności) zawarta w wiążącej Polskę Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego akcentuje szczebel najbliższy obywatelowi – gminę.

Konstytucja RP przyjmuje zasadę domniemania kompetencji na rzecz samorządu terytorialnego, a w ramach samorządu terytorialnego zasadę domniemania kompetencji na rzecz gminy.

Gmina jako osoba prawna działa poprzez swoje organy, którymi są : Rada Gminy jako organ stanowiący oraz Wójt jako organ wykonawczy. Działalność gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Urząd Gminy Jeleniewo 16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
Tel. 87 568 30 22, fax. 87 5173934
www.jeleniewo.i-gmina.pl
e-mail  ug_jeleniewo@pro.onet.pl
godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - nr: 74 9359 0002 0000 1111 2000 0102

Zobacz galerię zdjęć