FERIE ZIMOWE 2018 R.

 

WYBORY SAMORZĄDOWE: Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KONSULTACJE.docx - Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2018 roku

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OGÓLNOPOLSKI KONKURS.docx - „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządami Województw
 • pdf ZAPROSZENIE.pdf - do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Sposób na Sukces - przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 2017-2018
 • pdf INFORMACJA 22.11.2017 R..pdf - dla mieszkańców Gminy Jeleniewo o otrzymaniu dofinansowania do zakupu i montażu zestawów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo
 • pdf OGŁOSZENIE 09.10.2017 r..pdf - o wyłożeniu do publicznego wglądu od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 06 grudnia 2017 roku projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KONSULTACJE 20.09.2017.docx - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
 • pdf ZAPROSZENIE LGD.pdf - Lokalnej Grupy Działania „Nasza Suwalszczyzna” na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbędzie się 26 września 2017 r.
 • jpeg ZAPROSZENIE 09.09.2017.jpg - na „Piknik Rowerowy w Suwalsko-Augustowskim Królestwie Rowerowym Green Velo”, który odbędzie się na terenie Ośrodka „WOSIR Szelment” od godz. 12:00

NABÓR DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 • pdf INFORMACJA WKU.pdf - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje o przyjmowaniu wniosków o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie obrony terytorialnej

WÓJT GMINY JELENIEWO I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JELENIEWIE ZAPRASZAJĄ NA ŚWIĘTO PLONÓW 20 SIERPNIA 2017 R. BOISKO GMINNE W JELENIEWIE

 • pdf Ostrzeżenie KRUS.pdf - przed próbą wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • pdf OGŁOSZENIE 11.07.2017.pdf - o wyłonieniu wykonawcy Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Jeleniewo
 • pdf INFORMACJA 29.06.2017 r..pdf - o warunkach usuwania drzew i krzewów, w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
 • pdf List Prezesa KRUS .pdf - kierowany do rolników i ich rodzin o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym
 • pdf OGŁOSZENIE 28.06.2017.pdf - Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Jeleniewo o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego gruntów Skarbu Państwa

Konkurs na najładniejszą posesję w Gminie Jeleniewo

 • pdf ZARZĄDZENIE NR 196.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Jeleniewo
 • pdf DEKLARACJA.pdf - przystąpienia do konkursu „Najładniejsza posesja Gminy Jeleniewo”

NABÓR DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

 • pdf INFORMACJA 08.02.2017.pdf - o zamiarze ubiegania się o dofinansowanie projektu z zakresu odnawialnych żródeł energii-instalacje kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf REGULAMIN OZE.pdf - DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO
 • msword DEKLARACJA.doc - przystąpienia do inwestycji polegających na budowie instalacji OZE w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
 • msword ZAŁĄCZNIK NR 1.doc - do deklaracji

Nadanie Izbie Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach imienia prof. Łucji i prof. Jerzego Okulicz-Kozarynów oraz otwarcie wystawy Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie

 • pdf BARSZCZ SOSNOWSKIEGO.pdf - iNFORMACJA PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU NT. NIEBEZPIECZEŃSTWA ROŚLINY BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

GMINA JELENIEWO - PROMOCJA GMINY

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo
Jez.Szelment Wielki - widok od wsi Wołownia

Gmina Jeleniewo z mocy prawa stanowi wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców gminy wraz z terytorium obejmującym 33 jednostki pomocnicze gminy.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).

Od dnia 1 stycznia 1999 roku, czyli od dnia wejścia w życie reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa, Gmina Jeleniewo, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego należy do powiatu suwalskiego w województwie podlaskim.

Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie gminy i ustalanie jej granic oraz nadanie gminie statusu miasta oraz ustalanie i zmiana nazwy gminy a także siedziby jej władz następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, o sprawach tych rozstrzyga gmina.  Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Katalog zadań własnych określa ustawa o samorządzie gminnym.

 

Zasada pomocniczości (subsydiarności) zawarta w wiążącej Polskę Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego akcentuje szczebel najbliższy obywatelowi – gminę.

Konstytucja RP przyjmuje zasadę domniemania kompetencji na rzecz samorządu terytorialnego, a w ramach samorządu terytorialnego zasadę domniemania kompetencji na rzecz gminy.

Gmina jako osoba prawna działa poprzez swoje organy, którymi są : Rada Gminy jako organ stanowiący oraz Wójt jako organ wykonawczy. Działalność gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Urząd Gminy Jeleniewo 16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
Tel. 87 568 30 22, fax. 87 5173934
www.jeleniewo.i-gmina.pl
e-mail  ug_jeleniewo@pro.onet.pl
godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - nr: 74 9359 0002 0000 1111 2000 0102

Zobacz galerię zdjęć