Link do transmisji z obrad Rady Gminy 22.11.2018r. godz. 10 na portalu youtube

https://www.youtube.com/channel/UC_OjgLJsw_niOZRzLlUCW3g/live

 

GABINET STOMATOLOGICZNY

PROGRAM OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W GMINIE JELENIEWO

 • pdf PROGRAM.pdf - obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Jeleniewo
 • pdf ZAPROSZENIE.pdf - na uroczystość pod hasłem: Strażacy dla Niepodległej "Hołd dla Marszałka" w dniu 6 maja 2018 r.
 • pdf ŚWIĘTO RODZINY.pdf - ZAPROSZENIE NA RODZINNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCIOWY - JESTEŚMY PATRIOTAMI W DNIU 10 CZERWCA 2018 R. GODZ. 13.00 BOISKO GMINNE W JELENIEWIE
 • pdf OBCHODY 50-LECIA.pdf - Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwysokim Jeleniewskim
 • pdf ZAPROSZENIE-ŻYWA WODA.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo i Sołtysa sołectwa Żywa Woda na uroczystości związane ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości pod hasłem "Bo wolność krzyżami się mierzy..." dnia 16 września 2018 r. godz. 13.00 Żywa Woda i Góra Krzemieniucha w Gminie Jeleniewo
 • pdf ZAPROSZENIE 18.11.2018 R..pdf - na uroczystości związane ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 18.11.2018 r.
 • pdf SZKOLENIE ARIMR.pdf - nt. ograniczenia skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Zrealizowano zadanie: "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach"

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W JELENIEWIE

„Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo w km 0+000-2+164,16”

 • pdf Informacje o przebudowie drogi .pdf - Gmina Jeleniewo przebudowała drogę gminną nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo przy dofinansowaniu ze środków z"Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

„Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie”

 • pdf Artykuł promocyjny 2018.pdf - Gmina Jeleniewo zrealizowała projekt pn. „Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

INFORMACJA URZĘDU GMINY JELENIEWO DOTYCZĄCA RODO

 • pdf INFORMACJA URZĘDU GMINY.pdf - w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych

Grzegorz Szajerka

tel. 533 327 054

mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • pdf PROMOCJA FLORIAN.pdf - informacja o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jeleniewo"
 • pdf GRANTY 2018.pdf - Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych.

"Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo"

 • pdf Artykuł promocyjny 2018.pdf - Gmina Jeleniewo zrealizowała projekt polegający na montażu 137 sztuk kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo

JA W INTERNECIE

 • pdf JA W INTERNECIE.pdf - ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JELENIEWO, DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NIEODPŁATNYCH SZKOLENIACH W RAMACH PROGRAMU PN. „JA W INTERNECIE”

 

WYBORY SAMORZĄDOWE: Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 • pdf OGŁOSZENIE PROW 2018.pdf - Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w terminie: 06.09.2018 od godz. 8.00 – 21.09.2018 do godz. 15.30.
 • pdf ZAPROSZENIE.pdf - na spotkanie pt. Czyste Powietrze, które odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. (środa) o godz. 1800 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A

Dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach"

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYSTĄPIENIA STRAT W UPRAWACH

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE JELENIEWO

 • pdf ZARZĄDZENIE NR 267.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Jeleniewo

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JELENIEWO NA 2018 ROK

Komunikat przypominający o wprowadzeniu obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przez mikroprzedsiębiorców, w tym rolników, którzy mają status mikroprzedsiębiorcy

Kalendarz imprez Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KONSULTACJE.docx - Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2018 roku
 • pdf INFORMACJA 22.11.2017 R..pdf - dla mieszkańców Gminy Jeleniewo o otrzymaniu dofinansowania do zakupu i montażu zestawów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo
 • pdf OGŁOSZENIE 09.10.2017 r..pdf - o wyłożeniu do publicznego wglądu od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 06 grudnia 2017 roku projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KONSULTACJE 20.09.2017.docx - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

NABÓR DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 • pdf INFORMACJA WKU.pdf - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje o przyjmowaniu wniosków o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie obrony terytorialnej

WÓJT GMINY JELENIEWO I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JELENIEWIE ZAPRASZAJĄ NA ŚWIĘTO PLONÓW 20 SIERPNIA 2017 R. BOISKO GMINNE W JELENIEWIE

 • pdf Ostrzeżenie KRUS.pdf - przed próbą wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • pdf OGŁOSZENIE 11.07.2017.pdf - o wyłonieniu wykonawcy Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Jeleniewo
 • pdf INFORMACJA 29.06.2017 r..pdf - o warunkach usuwania drzew i krzewów, w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
 • pdf List Prezesa KRUS .pdf - kierowany do rolników i ich rodzin o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym
 • pdf OGŁOSZENIE 28.06.2017.pdf - Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Jeleniewo o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego gruntów Skarbu Państwa

NABÓR DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

 • pdf INFORMACJA 08.02.2017.pdf - o zamiarze ubiegania się o dofinansowanie projektu z zakresu odnawialnych żródeł energii-instalacje kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf REGULAMIN OZE.pdf - DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO
 • msword DEKLARACJA.doc - przystąpienia do inwestycji polegających na budowie instalacji OZE w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
 • msword ZAŁĄCZNIK NR 1.doc - do deklaracji

Nadanie Izbie Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach imienia prof. Łucji i prof. Jerzego Okulicz-Kozarynów oraz otwarcie wystawy Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie

GMINA JELENIEWO - PROMOCJA GMINY

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo
Jez.Szelment Wielki - widok od wsi Wołownia

Gmina Jeleniewo z mocy prawa stanowi wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców gminy wraz z terytorium obejmującym 33 jednostki pomocnicze gminy.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).

Od dnia 1 stycznia 1999 roku, czyli od dnia wejścia w życie reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa, Gmina Jeleniewo, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego należy do powiatu suwalskiego w województwie podlaskim.

Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie gminy i ustalanie jej granic oraz nadanie gminie statusu miasta oraz ustalanie i zmiana nazwy gminy a także siedziby jej władz następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, o sprawach tych rozstrzyga gmina.  Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Katalog zadań własnych określa ustawa o samorządzie gminnym.

 

Zasada pomocniczości (subsydiarności) zawarta w wiążącej Polskę Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego akcentuje szczebel najbliższy obywatelowi – gminę.

Konstytucja RP przyjmuje zasadę domniemania kompetencji na rzecz samorządu terytorialnego, a w ramach samorządu terytorialnego zasadę domniemania kompetencji na rzecz gminy.

Gmina jako osoba prawna działa poprzez swoje organy, którymi są : Rada Gminy jako organ stanowiący oraz Wójt jako organ wykonawczy. Działalność gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Urząd Gminy Jeleniewo 16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
Tel. 87 568 30 22, fax. 87 5173934
www.jeleniewo.i-gmina.pl
e-mail  ug_jeleniewo@pro.onet.pl
godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - nr: 74 9359 0002 0000 1111 2000 0102

Zobacz galerię zdjęć