Transmisja z obrad Rady Gminy Jeleniewo na żywo w dniu 13 grudnia 2019 r. godz. 9.00

https://www.youtube.com/channel/UC_OjgLJsw_niOZRzLlUCW3g/live

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jeleniewo do udziału w programie dotyczącym dofinansowania budowy instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne)

Informacja dla Rolników

 • pdf Informacja dla Rolników.pdf - INFORMACJA - obowiązki nałożone na Rolników Ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne i Rozporządzeniem RM z dnia 5.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami ...

Uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego 08.11.2019r.

Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości 05.11.2019r.

Informacja w sprawie programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Jubileusz Złotych Godów

 • pdf Złote gody 2019r..pdf - 23 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Jeleniewo odbył się Jubileusz Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego pięciu par z terenu gminy Jeleniewo.

Boisko piłkarskie wraz z infrastrukturą sportową (bieżnia prosta, skocznia w dal) przy ul. Sportowej w Jeleniewie

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z BOISKA W JELENIEWIE PRZY UL. SPORTOWEJ

 • pdf INFORMACJA.pdf - Urzędu Gminy Jeleniewo o możliwości korzystania z boiska w Jeleniewie przy ul. Sportowej

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020

Gmina Jeleniewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 1032792,87zł z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020

Dofinansowanie dotyczy projektu: "Budowa drogi gminnej nr 101780B -droga we wsi Malesowizna"

 • pdf Ogłoszenie o naborach z EFS.pdf - Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Regionalny Program operacyjny województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020.
 • pdf KOMUNIKAT.pdf - Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020
 • pdf OGŁOSZENIE 30.09.2019..pdf - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Jeleniewo w obrębach Prudziszki i Udziejek

Operacja pt.: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie"

 • jpeg ULOTKA.jpg - darmowy prąd ze słońca, instalacje fotowoltaiczne
 • pdf INFORMACJA.pdf - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. o realizacji kolejnego etapu inwestycji pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"

WPROWADZENIE I STOPNIA ALARMOWEGO ALFA i I STOPNIA ALARMOWANIA ALFA-CRP NA TERYTORIUM RP

ŚWIĘTO PLONÓW

 • pdf ŚWIĘTO PLONÓW.pdf - Wójt Gminy Jeleniewo, Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewieserdecznie zapraszająna imprezę „Święto Plonów” w dniu 18.08.2019r.
 • pdf PODZIĘKOWANIE.pdf - Mieszkańcom i Gościom za wspaniałą zabawę i mile spędzony wspólnie czas w tegorocznym Święcie Plonów

DOŻYNKI

OGŁOSZENIE

 • pdf OGŁOSZENIE.pdf - Wójt Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej, położonej w obrębie wsi Prudziszki, gm. Jeleniewo
 • pdf OGŁOSZENIE..pdf - Wójt Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, stanowiących własność Gminy Jeleniewo, położonych w obrębach: Łopuchowo, Malesowizna, Kazimierówka, gm. Jeleniewo
 • pdf INFORMACJA.pdf - o udzieleniu z budżetu Województwa Podlaskiego pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeleniewo

ZAPYTANIE OFERTOWE

 • pdf ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf - na zadanie pn. "Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 736 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Jeleniewo"

GABINET STOMATOLOGICZNY

Zrealizowano zadanie: "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach"

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W JELENIEWIE

„Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo w km 0+000-2+164,16”

 • pdf Informacje o przebudowie drogi .pdf - Gmina Jeleniewo przebudowała drogę gminną nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo przy dofinansowaniu ze środków z"Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

„Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie”

 • pdf Artykuł promocyjny 2018.pdf - Gmina Jeleniewo zrealizowała projekt pn. „Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

INFORMACJA URZĘDU GMINY JELENIEWO DOTYCZĄCA RODO

 • pdf INFORMACJA URZĘDU GMINY.pdf - w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych

Grzegorz Szajerka

tel. 533 327 054

mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

 • pdf PROMOCJA FLORIAN.pdf - informacja o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jeleniewo"

"Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo"

 • pdf Artykuł promocyjny 2018.pdf - Gmina Jeleniewo zrealizowała projekt polegający na montażu 137 sztuk kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo

 

WYBORY SAMORZĄDOWE: Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach"

NABÓR DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 • pdf INFORMACJA WKU.pdf - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje o przyjmowaniu wniosków o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie obrony terytorialnej

NABÓR DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

 • pdf INFORMACJA 08.02.2017.pdf - o zamiarze ubiegania się o dofinansowanie projektu z zakresu odnawialnych żródeł energii-instalacje kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf REGULAMIN OZE.pdf - DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO
 • msword DEKLARACJA.doc - przystąpienia do inwestycji polegających na budowie instalacji OZE w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
 • msword ZAŁĄCZNIK NR 1.doc - do deklaracji

Nadanie Izbie Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach imienia prof. Łucji i prof. Jerzego Okulicz-Kozarynów oraz otwarcie wystawy Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie

GMINA JELENIEWO - PROMOCJA GMINY

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo
Jez.Szelment Wielki - widok od wsi Wołownia

Gmina Jeleniewo z mocy prawa stanowi wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców gminy wraz z terytorium obejmującym 33 jednostki pomocnicze gminy.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).

Od dnia 1 stycznia 1999 roku, czyli od dnia wejścia w życie reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa, Gmina Jeleniewo, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego należy do powiatu suwalskiego w województwie podlaskim.

Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie gminy i ustalanie jej granic oraz nadanie gminie statusu miasta oraz ustalanie i zmiana nazwy gminy a także siedziby jej władz następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, o sprawach tych rozstrzyga gmina.  Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Katalog zadań własnych określa ustawa o samorządzie gminnym.

 

Zasada pomocniczości (subsydiarności) zawarta w wiążącej Polskę Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego akcentuje szczebel najbliższy obywatelowi – gminę.

Konstytucja RP przyjmuje zasadę domniemania kompetencji na rzecz samorządu terytorialnego, a w ramach samorządu terytorialnego zasadę domniemania kompetencji na rzecz gminy.

Gmina jako osoba prawna działa poprzez swoje organy, którymi są : Rada Gminy jako organ stanowiący oraz Wójt jako organ wykonawczy. Działalność gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Urząd Gminy Jeleniewo 16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
Tel. 87 568 30 22, fax. 87 5173934
www.jeleniewo.i-gmina.pl
e-mail  ug_jeleniewo@pro.onet.pl
godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - nr: 74 9359 0002 0000 1111 2000 0102

Zobacz galerię zdjęć