Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz podczas XV Sesji Rady Gminy Jeleniewo, która odbyła się 29 maja 2020 roku, jednogłośnie otrzymał absolutorium i wotum zaufania. Oznacza to, że radni pozytywnie ocenili pracę wójta w ubiegłym roku w zakresie wykonania budżetu.
Wójt szczegółowo przedstawił raport o stanie gminy Jeleniewo za 2019 rok i podziękował wszystkim, którzy czynnie włączają się w pracę na rzecz gminy Jeleniewo: Radzie Gminy z Przewodniczącym Rady Gminy Jeleniewo na czele, Sołtysom, Radom Sołeckim, pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych, Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz wszystkim organizacjom, które aktywnie działają na terenie gminy oraz całej wspólnocie samorządowej.