• „Budowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna”

  Gmina Jeleniewo z siedzibą w 16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 w latach 2019-2020 zrealizowała zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna”.

  Zadanie zostało dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” (nabór z 2019 r.).

  Łączna wartość zadania: 1 550 377,09 zł, wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła: 760 428,54 zł.

  W ramach inwestycji dokonano budowy drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna długości 1,65375 km o parametrach technicznych:

  - szerokość podstawowa korony drogi 6,50 m,

  - szerokość podstawowa jezdni 5,0 m,

  - pobocza gruntowe szer. 0,75 m,

  - szerokość chodnika (peron autobusowy) szer. 2,00 m

  W ramach inwestycji wykonano:

  a) roboty przygotowawcze,

  b) przepusty pod drogą i zjazdami,

  c) roboty ziemne – zdjęcie warstwy humusu, nasypy, wykopy,

  d) podbudowy – z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm C50/30,

  e) nawierzchnie – nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca grub. 5 cm i warstwa ścieralna grub. 4 cm, oraz nawierzchnia z kostki betonowej polbruk,

  f) elementy ulic – krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, korytka i zrzuty do rowu,

  g) roboty wykończeniowe – umocnienia skarp, rowów, poboczy, nawierzchnia zjazdów,

  h) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie z systemem zasilania hybrydowego w rejonie przejścia dla pieszych przy peronach.

  Rozwiń artykuł „Budowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna”