• Gmina Jeleniewo z siedzibą w 16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 w 2021 r. zrealizowała zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego”.

  Zadanie zostało dofinansowane ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego zgodnie z umową Nr DIT-I.8031.11.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

  „Zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego”

  Łączna wartość zadania: 586.167,29 zł brutto, wartość dofinansowania z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 425.700,00 zł, pozostała wartość w kwocie 104.346,16 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego), pozostała wartość w kwocie 56.121,13 zł z budżetu gminy Jeleniewo.

  W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej nr 101791B droga Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego o długości 501,90 m z nawierzchni żwirowej na bitumiczną o długości 309 m oraz o nawierzchni brukowcowej 192,90 m. Początek trasy km 0+000 od drogi powiatowej nr 1133B Kruszki - Szurpiły-Jeleniewo, koniec trasy w km 0+501,90.

  Inwestycja polegała na poszerzeniu korpusu drogi do 6,50 m, karczowaniu pni z zasypaniem dołów, utwardzeniu nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca o grub. 6 cm, warstwa ścieralna o grub. 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm na odcinku 309 m, oraz nawierzchni z brukowca (kamienia) na podsypce i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm na odcinku 192,90 m. Wykonanie przebudowy i budowy zjazdów do działek przyległych wraz z przepustami, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1133B, wykonanie  kanału technologicznego o długości 494 m wraz ze studzienkami oraz przebudowa przepustu fi 80 cm pod drogą gminną wraz z zabezpieczeniem i umocnieniem skarp przydrożnych w celu zabezpieczenia przed rozmywaniem i osuwaniem. Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.                                                                                                                                                                                               

  W ramach inwestycji wykonano:

  a) opracowanie dokumentacji projektowej (formuła zaprojektuj i wybuduj)

  b) roboty przygotowawcze;

  c) roboty ziemne;

  d) podbudowy;

  e) nawierzchnie i elementy ulic (nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca grub. 6 cm i warstwa ścieralna grub. 4 cm; nawierzchnia brukowcowa, krawężniki betonowe);

  f) roboty wykończeniowe i odwodnienie (humusowanie skarp, pobocza z kruszywa, przepusty pod zjazdami i drogą);

  g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe);

  h) zabezpieczenie przed rozmywaniem i osuwaniem skarpy przy przepuście śr. 800 mm.

   

  Opracowanie: Marek Waszkiewicz

  Rozwiń artykuł „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” - inwestycja przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego