• Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  Zakres zadania:

  Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły (długości 1,792 km) i drogi wewnętrznej (długości 0,251 km) oznaczonej nr geod. 25/1, 26/1, 26/2, 15/1 - obręb Szurpiły oraz nr geod. 37/2, 85/1, 83/7 - obręb Wodziłki, gmina Jeleniewo. Długość łączna przebudowywanej drogi wynosi 2,043 km. Projekt zakłada poszerzenie korpusu drogi gminnej do podstawowej szerokości do 5,0 m i do 7,0 m w miejscach mijanki, jezdnia szer. 3,5 m, w miejscach mijanki 5,5 m, obustronne pobocza. Droga wykonana w konstrukcji nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm doziarnionego w 50% kruszywem łamanym, stabilizowana mechanicznie na podłożu stabilizowanym cementem Rm=1,5 Mpa (doziarnienie i zestabilizowanie istniejącej nawierzchni).

   

  Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego): 500 000,00 zł

  Całkowita wartość inwestycji: 520 322,98 zł

  Więcej
 • Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  Inwestycja wspólna Powiatu Suwalskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach i Gminy Jeleniewo polegająca na wsparciu finansowym wkładu własnego w formie dotacji celowej Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia – Suchodoły w km 0+000 – 3+645”.

  W ramach tego zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej długości 3,645 km polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna grub. 4 cm i podbudowa zasadnicza grub. 4 cm) o szerokości 3,5 m (z poszerzeniem na łukach) – wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2. Wykonano także mijanki o szerokości 2,5 m (całkowita szerokość jezdni w miejscu mijanki 5,50 m), oraz utwardzano zjazdy z drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej lub o nawierzchni kruszywowej. Wykonano pobocza żwirowe.

  Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego): 240 000,00 zł

  Całkowita wartość inwestycji: 901 258,57 zł

  Więcej
 • Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych było wkładem własnym Gminy Jeleniewo w 2020 r. w realizacji projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0531/19 pod nazwą „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

  Celem projektu było zwiększenie ilości energii pochodzącej z OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla 3 obiektów użyteczności publicznej, tj. budynku Urzędu Gminy Jeleniewo, budynku stacji uzdatniania wody w Jeleniewie i budynku stacji uzdatniania wody w Gulbieniszkach.  

  Zakres projektu obejmował:

  1.  Stacja Wodociągów w Jeleniewie– Stacja Uzdatniania Wody (użytkownik Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie), ul. Sportowa, 16-404 Jeleniewo. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,9 kWp. Część instalacji znajduje się na budynku stacji uzdatniania wody, a część na terenie stacji w gruncie – teren ogrodzony. Instalacja składa się z modułów fotowoltaicznych w ilości 108 sztuk o mocy nominalnej modułu 370 Wp, Moduły fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej, zestaw inwerterów, nadziemna i podziemna infrastruktura elektryczna, instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych, urządzenia systemu monitorowania pracy instalacji.
  1. Stacja Uzdatniania Wody Gulbieniszki – SUW (użytkownik Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie), Gulbieniszki, 16-404 Jeleniewo. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,9 kWp.  Instalacja znajduje się na terenie stacji w gruncie – teren ogrodzony. Instalacja składa się z modułów fotowoltaicznych w ilości 108 sztuk o mocy nominalnej modułu 370 Wp, Moduły fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej, zestaw inwerterów, nadziemna i podziemna infrastruktura elektryczna, instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych, urządzenia systemu monitorowania pracy instalacji.
  1. Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,36 kWp.  Instalacja znajduje się na dachu budynku gospodarczego zlokalizowanego przy budynku Urzędu Gminy Jeleniewo. Instalacja składa się z modułów fotowoltaicznych w ilości 28 sztuk o mocy nominalnej modułu 370 Wp, Moduły fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej, zestaw inwerterów, nadziemna i podziemna infrastruktura elektryczna, instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych, urządzenia systemu monitorowania pracy instalacji.

  Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego): 75 582,30 zł

  Całkowita wartość inwestycji: 455 417,77 zł

  Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie: 325 314,06 zł

  Więcej
 • Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych było wkładem własnym Gminy Jeleniewo w 2020 r. w realizacji projektu pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł” dofinansowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

  Celem operacji było stworzenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Łopuchowo nad jeziorem Kamenduł.

  W ramach realizacji projektu zrealizowano cały zakres rzeczowy operacji polegający na:

  1) Utwardzeniu powierzchni gruntu, w tym wykonaniu do 10 miejsc parkingowych o nawierzchni żwirowej, w tym jednego miejsca dla niepełnosprawnych, oraz komunikacji wewnętrznej i dojścia do jeziora utwardzonego kostką ażurową;

  2) Zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego, w tym umocnienia skarpy nad wodą i wysypania piaskiem;

  3) Wykonaniu boiska do piłki siatkowej – 1 kpl;

  4) Utwardzeniu z bruku kamiennego paleniska na ognisko – 1 kpl;

  5) Dostawie i montażu pomostu pływającego w kształcie litery L o łącznej długości 32,4 m i szerokości 2,4 m na jeziorze Kamenduł – 1 kpl;

  6) Wykonaniu wiaty wypoczynkowej z grillem o konstrukcji drewnianej z jedną ścianą murowaną z cegły wraz ze stołem i ławami – 1 kpl;

  7) Wykonaniu dwóch sztuk altan ze stołem i ławami o konstrukcji drewnianej – 2 kpl;

  8) Wykonaniu wiaty śmietnikowej o konstrukcji drewnianej – 1 kpl;

  9) Wykonaniu wiaty na toaletę o konstrukcji drewnianej – 1 kpl;

  10) Wykonaniu tablicy informacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z wydrukiem o treści opisującej walory przyrodnicze i kulturowe miejscowości Łopuchowo położonej na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego – 1 kpl.

  11) Montażu urządzenia fotowoltaicznego – lampy solarnej – fotowoltaiczna lampa LED 20W z akumulatorem – 1 kpl;

  12) Wykonaniu parawanu przebieralni o konstrukcji drewnianej – 1 kpl;

  13) Dostawie i montażu małej architektury – ławki i stojaki na rowery – 6 sztuk ławek parkowych oraz 3 stojaki na rowery – 1 kpl.

  Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego): 80 801,76 zł

  Całkowita wartość inwestycji: 319 724,49 zł

  Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie: 229 974,00 zł

  Więcej